A framework of reference for pluralistic approaches

Okvir za pluralističke pristupe jezicima i kulturama

Pregled projekta ROPP

Za kaj gre? Gre za izčrpen opis in konkretno uporabo večjezičnih in medkulturnih kompetenc ter virov, ki jih pri pouku najbolje razvijamo s  t. i. pluralističnimi pristopi. Na ta način Referenčni okvir za pluralistične pristope (ROPP) pomembno pripomore k doseganju izobraževalnih ciljev Sveta Evrope za področje jezikov in kultur.

Kaj so pluralistični pristopi? Izraz pluralistični pristopi k jezikom in kulturam se nanaša na didaktične pristope, ki v učnem procesu vključujejo sočasno rabo več (ali vsaj več kot ene) različic jezikov ali kultur. Nasproti temu pristopu so...

Kdo bi moral poznati Okvir za pluralistične pristope (OPP)? Učitelji vseh predmetov, ki jih zanima večjezično in medkulturno izobraževanje, izvajalci usposabljanj za učitelje, odločevalci, snovalci kurikulov, avtorji učnih načrtov in učbenikov. 

ROPP ponuja:
• sistematičen opis kompetenc in virov (znanje, spretnosti in odnosi), ki jih razvijamo v okviru perspektive večjezičnega in medkulturnega izobraževanja...
• zbirko spletnega učnega gradiva
• spletno vsebino za usposabljanje učiteljev (začetno izobraževanje in nadaljnje usposabljanje) 

Pluralistični pristopi k jezikom in kulturam 

Izraz pluralistični pristopi k jezikom in kulturam se nanaša na didaktične pristope, ki v učnem procesu vključujejo sočasno rabo več jezikov ali kultur (ali vsaj več kot enega jezika). Pluralistični pristopi so nasprotje pristopom, ki bi jih lahko poimenovali ”edninski”, saj ti temeljijo na samo enem jeziku ali eni kulturi. Taki edninski pristopi so se uveljavili v obdobju strukturalne in kasneje ”komunikativne” metode, kjer prevajanje in navezovanje na prvi jezik ni bilo zaželeno.

Metodologijo poučevanja jezikov so v zadnjih tridesetih letih zaznamovali štirje pluralistični pristopi:

Zakaj zmožnosti in viri znanja?

Zmožnosti pojmujemo na naslednji način:

 • zmožnosti so povezane s situacijami, s kompleksnimi opravili, umeščenimi v družbeni kontekst, zato so življenjske in opravljajo določeno družbeno funkcijo;
 • zmožnosti so enote z določeno stopnjo kompleksnosti;
 • so povezane z različnimi notranjimi viri znanja (običajno so ti sestavljeni iz znanja, odnosov in spretnosti) in zunanje vire znanja (slovarje, posrednike, itd). 

Opisniki v ROPP zmožnostih in virih znanja se nanašajo predvsem na dve domeni zmožnosti:

 1. zmožnost jezikovnega in kulturnega sporazumevanja v okviru konteksta drugosti
 2. zmožnost izgrajevanja in razvijanja pluralističnega repertoarja jezikov in kultur

ROPP opredeljuje vire znanja, ki jih aktiviramo s pomočjo teh zmožnosti. Viri so predstavljeni v obliki opisnikov.

Viri znanja (znanje, odnosi, spretnosti):

Izraz viri znanja se na splošno uporablja za notranje vire znanja.

Notranje vire znanja (kot tudi rabo zunanjih virov znanja, ne pa tudi zmožnosti) pri pouku vključimo v situacije / opravila, ki so vsaj deloma dekontekstualizirani.

Zmožnosti so večinoma umeščene v domeno družbene rabe / potreb, medtem ko vire znanja uvrščamo bolj v področje kognitivne (in razvojne) psihologije. Na ta način so dejansko zmožnosti tiste, ki se aktivirajo, ko se lotimo določenega opravila.

Verjetno pa so viri znanja tisto, kar lahko – do določene mere – razločimo, naštejemo in določimo v smislu obvladovanja in konkretne dela pri pouku.

Dostop do ROPP seznama opisnikov

Do opisnikov lahko dostopate na različne načine in v različnih jezikih:

 • predstavljeni so na tej spletni strani; nadbesedilni format izboljša preglednost in olajše raziskovanje po strani.
  Lahko si jih preberete v angleščini (kliknite na zavihek Descriptors na vrhu te strani), v francoščini (zavihek Descriptuers) ali v nemščini (zavihek Deskriptoren)
 • Opisniki so del dokumenta FREPA – Competences and resources
  Poglejte pod zavihek Components (v angleščini) / Éléments (v francoščini) / Instrumente (v nemščini) na vrhu te strani.
 • Opisniki so dostopni prav tako v elektronskem dokumentu FREPA - Tables of descriptors across the curriculum, ko uporabite nadbesedilo, z dodatnim grafičnim ponazorilom, ki vsak sestavni del tabele umesti v učenčev kurikul.
 • Pod zavihkom Components (v angleščini) / Éléments (v francoščini) / Instrumente (v nemščini) na vrhu trenutne strani.

Podatkovna zbirka

Zbirka ROPP – spletno učno gradivo vsebuje učne dejavnosti, ki jih uvrščamo k pluralističnim pristopom k jezikom in kulturam.

Namen te zbirke gradiv v različnih jezikih in za različne jezike je spodbujanje takih učnih aktivnosti, ki bodo učencem pomagale vključiti znanje, spretnosti in odnose, ki jih okvir navaja kot vire, in ki jih lahko razvijemo s pluralističnimi pristopi. (Učitelji lahko uporabijo to gradivo v različnih jezikih z namenom, da bi pri učencih s pluralističnimi pristopi spodbudili razvijanje virov znanja na področjih znanja, odnosov in spretnosti) Objavljeno gradivo se nanaša izključno na opisnike virov znanja, navedenih v ROPP. 

Zbirko lahko preiščete v angleščini, v francoščini ali v nemščini.

Spodaj je nekaj primerov učnih gradiv v slovenščini.

Nekatera učna gradiva v slovenščini so vključena v spletno zbirko: Pustovanje/Carnival CelebrationsNaloga/Holiday linguistic discoveries,  Cooking detective.

Seminarsko spletno gradivo

Seminarsko spletno gradivo je namenjeno učiteljem (in izvajalcem usposabljanj za učitelje), ki bi se želeli samostojno usposobiti za uporabo pluralističnih pristopov in ROPP gradiv. Gradivo je na voljo izvajalcem usposabljanj pri pripravi in izpeljavi usposabljanj za učitelje.

Seminarsko gradivo je sestavljeno iz štirih modulov:

0. Raziskovalni modul 

V tem modulu udeleženci sami v vlogi učencev izvedejo dejavnosti in tako spoznajo pluralistične pristope, njihovo povezanost z večjezično in večkulturno zmožnost, ter orodja, ki so del projekta ROPP.

1. ROPP in izobraževalna jezikovna politika 

Ta modul omogoči strokovnjakom s področja jezikov, da umestijo ROPP v sodobni kontekst poučevanja in učenja jezikov v šoli, zlasti v okvir izobraževalnih ciljev.

2. Pri poučevanju se soočam s težavami. Kako mi ROPP pri tem lahko koristi? 

Ta modul je v pomoč učiteljem pri uvedbi konkretne rabe ROPP-a oz. pluralističnih pristopov glede na določene težave, povezane s poučevanjem in splošnimi pedagoškimi zadevami, s katerimi se učitelji soočajo v svoji vsakodnevni praksi.

3. Rad bi izpeljal projekt s svojimi učenci … Kako mi ROPP pri tem lahko koristi? 

Ta modul je učiteljem v podporo pri uporabi okvira in pluralističnih pristopov takrat, ko želijo oblikovati in izpeljati razredne ali šolske projekte, kjer je vključenih več jezikov in kultur.

Seminarsko gradivo je v angleščini, v francoščini ali v nemščini.