A framework of reference for pluralistic approaches

Plurālistiskā pieeja valodām un kultūrām

Vispārēja informācija par FREPA

Par ko tā ir? Lappuse sniedz vispārēju informāciju par plurālistisku pieeju valodu mācīšanā un apguvē, par plurilingvālas un starpkultūru kompetences attīstīšanu, kā arī par pedagogu izveidotajiem mācību resursiem. FREPA pieeja ir cieši saistīta ar Eiropas Padomes nostādnēm  valodu un kultūru apguvei.

Kas ir plurālistiskā pieeja? Termins “plurilingvisms” atšķiras no jēdziena “multilingvisms”, kas apzīmē vairāku valodu zināšanu vai dažādu valodu līdzāspastāvēšanu kādā sabiedrībā… vairāk.

Kam būtu jāzina par FREPA? Dažādu priekšmetu skolotājiem, kam ir interese par plurilingvālu un starpkultūru izglītību, jauno skolotāju izglītotājiem, lēmējvaras pārstāvjiem, mācību programmu veidotājiem un mācību grāmatu sastādītājiem.

FREPA piedāvā:
Sistemātiskus aprakstus par nepieciešamo kompetenci (zināšanas, prasmes un attieksme) un pedagogu izveidotajiem materiāliem, kuri tika izveidoti, izmantojot plurilingvālo un starpkultūru pieeju.
Datu bāzi ar mācību materiāliem
Mācību materiālus topošajiem un esošajiem skolotājiem

Plurālistiskā pieeja valodām un kultūrām

Termins plurālistiskā pieeja valodām un kultūrām tiek attiecināts uz didaktisko pieeju, kura ietver vienlaicīgu vairāku (vai vismaz vairāk nekā vienu) valodu vai kultūru izmantošanu mācību procesā.  Tā ir pretēja pieejai, kuru varētu saukt par "singulāru", kura ņem vērā tikai vienu valodu vai tās kultūru bez saistības ar citām. Šādas singulāras pieejas bija īpaši atzītas laikā, kad tika attīstītas strukturālās un pēc tam "komunikatīvās” metodes, un kad tulkojums un atsaukšanās uz pirmo valodu mācību procesā vairs netika izmantoti.   

Pēdējo trīsdesmit gadu laikā valodu apmācības metodoloģijā parādījies četru plurālistisko pieeju jēdziens. 

Kāpēc kompetences un resursi?

Kompetences jāsaprot šādi:

 • Kompetences ir saistītas ar situācijām, ar kompleksiem uzdevumiem, kuriem ir sociāla nozīme; tām ir sava vieta un sava sociālā funkcija;
 • tās ir vienības ar komplicētības pakāpi;
 • tās prasa dažādus iekšējos resursus (parasti zināšanu, attieksmju un prasmju kopumu) un ārējos resursus (vārdnīcas, starpniekus, u.tml.).

Apraksti, kas sniegti "FREPA kompetencēs un resursos" galvenokārt attiecas uz divām kompetenču jomām:

 1. Kompetence spēt lingvistiski un atbilstoši attiecīgajai kultūrai komunicēt citas vides kontekstā 
 2. Kompetence veidot un attīstīt plurālistisku valodu un kultūru repertuāru. 

FREPA identificē šīm kompetencēm nepieciešamos resursus, kuri tiek sniegti deskriptoru formā.

Resursi (zināšanas, attieksmes un prasmes):

Termins resursi parasti tiek attiecināts uz iekšējiem resursiem

Iekšējo resursu (kā arī ārējo resursu, bet ne kompetenču) lietošanu var mācīt situācijās/uzdevumos, kuri vismaz daļēji ir dekontekstualizēti.

Kompetences tiek skatītas galvenokārt sociālās lietošanas/vajadzību apmierināšanu jomā, kamēr resursi vairāk pieskaitāmi kognitīvajai jomai (un attīstības) psiholoģijai. Tātad, veicot kādu uzdevumu, nepieciešamas kompetences.  

Tomēr, tie ir resursi, kurus iespējams līdz zināmai pakāpei atšķirt un uzskaitīt, raksturojot tos  no apgūšanas un attīstības viedokļa izglītības praksē.

FREPA deskriptoru saraksts

Deskriptori piejami dažādos veidos un dažādās valodās:

 • Tie atrodami šajā web lapā hiperteksta formātā, lai atvieglotu to vizuālo izpēti.
  Deskriptori apskatāmi angļu valodā (uzklikšķinot uz pogas Descriptors šīs lapas augšpusē), franču valodā (uzklikšķinot uz pogas Descripteurs) vai vācu valodā (uzklikšķinot uz pogas Deskriptoren)
 • Tie ir daļa no dokumenta “FREPA Kompetences un resursi”         
  Teksts atrodams uzklikšķinot uz pogas Components (angļu valodā) / Éléments (franču valodā) / Instrumente (vācu valodā) šīs lapas augšpusē.
  (Tīmekļa biedriem: ja šis dokuments ir tulkots jūsu valodā, pēdējā teikuma vietā rakstiet: Teksts latviešu valodā - labajā pusē!)
 • Tie ir atrodami arī elektroniskajos dokumentos “FREPA – Deskriptoru tabulas kopējā mācību programmā”, arī hiperteksta formātā, bet ar papildus grafisko attēlojumu, kurš katru tabulas elementu ievieto apmācāmā mācību programmā.
  Teksts atrodams uzklikšķinot uz pogas Components (angļu valodā) / Éléments (franču valodā) / Instrumente (vācu valodā) šīs lapas augšpusē.

Datu bāze

Datu bāze “FREPA – Tiešsaistes mācību materiāli”, piedāvā mācību aktivitātes, kuras ietilpst plurālistiskajā pieejā valodām un kultūrām.

Šis krājums apkopo materiālus, kuri satur informāciju pari dažādām valodām, un sastādīts ar mērķi sniegt pieeju nodarbību aktivitātēm, kuras palīdzēs apmācāmajiem apgūt zināšanas, prasmes un attieksmes, kuras šajā ietvarā uzskaitītas kā  resursi un kuras var attīstīt ar plurālistisko pieeju.  Visi piedāvātie materiāli attiecas tieši uz resursu deskriptoriem, kas atrodami FREPA ietvarā. 

Datu bāzē iespējams meklēt informāciju angļu valodā (poga Teaching materials šīs lapas augšpusē) vai franču valodā (poga Matériaux didactiques).

Zemāk atrodami daži materiālu paraugi latviešu valodā.

Mācību materiāli tiešsaistē

Tiešsaistes mācību materiāli pieejami skolotājiem (un skolotāju izglītotājiem), kuri vēlas apgūt plurālistisko pieeju un FREPA materiālu izmantošanu patstāvīgi. Izglītotāji var materiālus izmantot, gatavojoties mācību nodarbībām, kā arī nodarbību laikā.  

Mācību materiāli ietver 4 moduļus:

0. Atklāšanas modulis  

Moduļa mērķis ir ļaut dalībniekiem veikt aktivitāti kā apmācāmajiem un atklāt plurālistisko pieeju un tās saistību ar multilingvālo un daudzkultūru kompetenci, kā arī izmantot FREPA piedāvātos instrumentus.  

1. FREPA un izglītojošā valodu politika  

Modulis ļauj valodu profesionāļiem novērtēt FREPA nozīmi šodienas valodu mācīšanas/apgūšanas kontekstā skolās, īpaši attiecībā uz izglītošanas mērķiem.   

2. Man ir grūtības mācīšanas procesā … Kā FREPA man var palīdzēt?  

Modulis sniedz atbalstu konkrētā FREPA lietošanā, kā arī plurālistiskās pieejas organizēšanā, ņemot vērā grūtības, kas saistītas ar mācīšanu un vispārīgiem pedagoģiskajiem jautājumiem, ar kuriem pasniedzēji varētu saskarties ikdienas darbā.   

3. Es vēlos īstenot projektu ar saviem studentiem… Kā FREPA man var palīdzēt? 

Moduļa mērķis ir palīdzēt skolotājiem izmantot ietvaru un plurālistisko pieeju, izstrādājot un īstenojot nodarbību un skolu projektus, kas saistīti ar citām valodām un kultūrām.

Mācību materiāli pieejami angļu valodā (poga Teaching materials šīs lapas augšpusē) vai franču valodā (poga Matériaux didactiques)