A framework of reference for pluralistic approaches

FREPA/KKPMMM - Pluralistinė prieitis

FREPA/KKPMMM (Kalbų ir kultūrų pliuralistinių mokymo metodų metmenų) apžvalga

Apie ką jie? KKPMMM Metmenys – išsamus daugiakalbių ir tarpkultūrinių kompetencijų aprašas, pateikiantis konkrečias mokymo priemones, geriausiai tinkančias taip vadinamųjų pluralistinių metodų taikymui mokymo/si procese. Kartu KKPMMM yra svarus indėlis į Europos Tarybos iškeltų edukacinių tikslų kalbų ir kultūrų srityse įgyvendinimą

Ką reiškia pliuralistinė prieitis? Pliuralistinės prieities prie kalbų ir kultūrų terminas siejamas su mokymo procese taikomais didaktiniais metodais, skatinančiais vienu metu vartoti keletą (arba daugiau nei vieną) kalbų, lygiagrečiai aptariant kelių kultūrų tipus. Tokiems metodams priešpastatomi

Kas turėtų žinoti apie KKPMMM? Visų dalykų mokytojai, besidomintys daugiakalbystės ir tarpkultūriškumo edukacija; pedagogų rengėjai; asmenys, atsakingi už ugdymo procesą; mokymo programų ar dalyko aprašų kūrėjai; vadovėlių autoriai. 

KKPMMM siūlo:
• sistemišką kompetencijų (žinių, įgūdžių ir nuostatų), kurios turėtų būti ugdomos remiantis daugiakalbio ir tarpkultūrinio švietimo perspektyva, bei mokomosios medžiagos aprašus
• internetinės mokomosios medžiagos duomenyną
• internetinį užduočių rinkinį, skirtą pedagogų rengimui (rinkinys skirtas tiek nuosekliose studijų programose studijuojantiems būsimiesiems pedagogams, tiek kvalifikaciją keliantiems mokytojams.).

Pliuralistinė prieitis prie kalbų ir kultūrų

Pliuralistinės prieties prie kalbų ir kultūrų terminas siejamas su mokymo procese taikomais didaktiniais metodais, skatinančiais vienu metu vartoti keletą  (arba daugiau nei vieną) kalbų, lygiagrečiai aptariant kelių kultūrų tipus. Tokiems metodams priešpastatomi taip vadinami “vienpusiški” metodai, kuriuos taikant mokoma/si tik vienos kalbos ar konkrečios kultūros, t.y. mokoma izoliuotai, telkiant dėmesį tik į vieną kalbą ar kultūrą. ”Vienpusiška” prieitis kalbų mokyme buvo ypač vertinama, kai atsirado struktūrinis, o vėliau ir "komunikacinis" metodai, kuriuose bet koks vertimas ar gimtosios kalbos vartojimas nebuvo toleruojamas mokymo procese.

Per pastaruosius trisdešimt metų kalbų mokymo metodikoje susiformavo keturios pluralistinės prieitys:

Kodėl kompetencijos ir ištekliai?

Kompetencijos turi būti suprantamos taip:

kompetencijos yra siejamos su situacijomis, su sudėtingomis socialiai aktualiomis užduotimis, skirtomis asmens socialinėms funkcijoms lavinti;
užduotys sudarytos laipsniško sudėtingumo tvarka;
jos pasitelkia įvairius žmogaus vidinius išteklius (pagrinde, žinių, nuostatų ir gebėjimų visumą)  ir  išorinius išteklius (žodynus, tarpininkaujančius asmenis ir t.t.).
KKPMMM pateikiami kompetencijų ir išteklių deskriptoriai (aptartys) iš esmės apibūdina dvi kompetencijų sritis:

1. Kompetenciją valdyti lingvistinę ir kultūrinę komunikaciją kitoniškumo kontekste;
2. Kompetenciją konstruoti ir plėtoti kalbų ir kultūrų pliuralistinį repertuarą.

Ištekliai (žinios, nuostatos ir gebėjimai):

Terminas ištekliai pagrinde yra vartojamas vidiniams ištekliams apibūdinti

Vidiniai ištekliai (taip,  kaip ir išoriniai, tačiau ne kompetencijos) gali būti ugdomi per situacijas/užduotis, kurios bent iš dalies  neatitinka konteksto.

Kompetencijos daugiausiai yra priskiriamos socialinio vartojimo ar socialinių poreikių sričiai, tuo tarpu, ištekliai yra daugiau sietini su kognityvine (ir raidos) psichologija. Laikantis šio požiūrio galima teigti, kad, kai asmuo įsitraukia į užduotį, jo ugdymo(si) stadija pasiekia kompetencijų lygmenį. Tačiau, būtent išteklius ir galima tam tikru mastu išskirti ir išvardinti, apibrėžiant jų meistriškumą ir daromą pažangą edukacinėje praktikoje.

Prieiga prie KKPMMM  deskriptorių sąrašų

Deskriptoriai yra pateikiami keliais variantais, ir yra išversti į skirtingas kalbas

Šiame tinklalapyje jie yra pateikiami naudojant hiperteksto formatą, taip palengvinant vizualią paiešką.
Deskriptorius galite matyti anglų (spustelėjus užrašą Descriptors šio puslapio viršuje, arba prancūzų (Descripteurs), arba vokiečių (Deskriptoren) kalbomis

Jie yra dokumento KKPMMM – Kompetencijos ir ištekliai dalis 

Žiūrėkit po užrašu Components (anglų kalba) / Éléments (prancūzų kalba) / Instrumente (vokiečių kalba) šio puslapio viršuje.
Žiūrėkite versiją, pateiktą lietuvių kalba, dešiniajame lange

Deskriptorius taip pat galima rasti internetiniame puslapyje KKPMMM programų deskriptorių lentelės per hipertekstą. Čia pristatoma skirtinga jų grafinė pateiktis, apibūdinanti  kiekvieną elementą mokinio programos lentelėje.

Duomenynas

KKPMMM Duomenynas  - internetinė mokymo/si medžiaga, pateikianti  užduotis, sudarytas pagal kalbų ir kultūrų pliuralistinius mokymo/si metodus.

Šios mokomosios medžiagos rinkinio, pateikiančio informaciją skirtingomis kalbomis, tikslas - paskatinti prieigą prie užduočių, padedančių besimokantiesiems tobulinti savo žinias, gebėjimus ir nuostatas, Metmenyse  įvardijamus kaip ištekliai,  ir kurie gali būti ugdomi taikant pliuralistinius mokymo/si metodus. Pateikta mokomoji medžiaga tiesiogiai susijusi su išteklių deskriptoriais taip, kaip jie pateikiami KKPMM metmenyse.

Duomenynu galima naudotis per prieigą anglų kalba Teaching materials, esančią šio puslapio viršuje, arba prancūzų kalba (tab. Matériaux didactiques).

Žemiau rasite mokomosios medžiagos pavyzdžius lietuvių kalba.

Internetinis užduočių rinkinys

Internetinis užduočių rinkinys yra skirtas pedagogams (ir pedagogų rengėjams), norintiems savarankiškai susipažinti su pliuralistinės prieities metodais, kuriais remiasi parengta  KKPMMM mokomoji  medžiaga. Užduotimis taip pat gali naudotis pedagogų rengėjai besirengiantys seminarams ar jų metu.

Internetinį užduočių rinkinį sudaro 4 moduliai :

0. Atradimo metodo modulis

Šio modulio tikslas – leisti dalyviams atlikti užduotį besimokančiųjų vaidmenyse, atrasti pliuralistinius metodus, jų sąsajas su daugiakalbės ir daugiakultūrės kompetencijų sampratomis, bei KKPMMM mokomąja medžiaga.

1. KKPMMM ir kalbų mokymo politika

Šis modulis kalbų mokymo profesionalams suteikia galimybę taikyti kalbų ir kultūrų pliuralistinius mokymo  metodus šiandieniniame mokyklos kalbų mokymo/si kontekste, ypač mokymo tikslų srityje.

2. Mokymo procese aš susiduriu su sunkumu… Kaip KKPMMM gali man padėti?

Šis modulis suteikia pasparą mokytojams taikant konkrečią KKPMM mokomąją medžiagą ar pluralistinius metodus, ypač, kai susiduriama su tam tikra mokymo ar bendro pobūdžio problemiška pedagogine situacija kasdieninėje praktikoje.

3. Norėčiau vykdyti projektą su savo studentais … Kaip KKPMMM gali man padėti?

Šis modulis – parama  mokytojams, ketinantiems taikyti metmenis ir pliuralistinius metodus kuriant ir įgyvendinant klasės ar mokyklos projektus, skirtus kitų kalbų mokymuisi ir kitų kultūrų pažinimui.

Prieiga prie Užduočių rinkinio anglų kalba (skiltyje - Teaching materials puslapio viršuje) arba prancūzų kalba - (skiltyje - Matériaux didactiques).