en  fr  de

FREPA in Latvia

This country page offers an overview about developments in Latvia and documents available in Latvian. This page is only available in the country's language.

CARAP-FREPA in Latvia 

Šī lapā piedāvā pārskatu par norisēm Latvijā un dokumentus latviešu valodā.

Vispārēja informācija par FREPA:

Par ko tā ir? Lappuse sniedz vispārēju informāciju par plurālistisku pieeju valodu mācīšanā un apguvē, par plurilingvālas un starpkultūru kompetences attīstīšanu, kā arī par pedagogu izveidotajiem mācību resursiem. FREPA pieeja ir cieši saistīta ar Eiropas Padomes nostādnēm  valodu un kultūru apguvei.

Kas ir plurālistiskā pieeja? Termins “plurilingvisms” atšķiras no jēdziena “multilingvisms”, kas apzīmē vairāku valodu zināšanu vai dažādu valodu līdzāspastāvēšanu kādā sabiedrībā… vairāk.

Kam būtu jāzina par FREPA? Dažādu priekšmetu skolotājiem, kam ir interese par plurilingvālu un starpkultūru izglītību, jauno skolotāju izglītotājiem, lēmējvaras pārstāvjiem, mācību programmu veidotājiem un mācību grāmatu sastādītājiem.

FREPA piedāvā:
Sistemātiskus aprakstus par nepieciešamo kompetenci (zināšanas, prasmes un attieksme) un pedagogu izveidotajiem materiāliem, kuri tika izveidoti, izmantojot plurilingvālo un starpkultūru pieeju.
Datu bāzi ar mācību materiāliem
Mācību materiālus topošajiem un esošajiem skolotājiem

PAR SITUĀCIJU LATVIJĀ

Svešvalodu zināšanu līmenis lielā mērā ir atkarīgs no skolotājiem un viņu spējas pielāgoties globalizācijai un mūsdienu informācijas sabiedrības prasībām, izmantojot modernas mācību metodes. Projekta laikā izveidotās pamatnostādnes par plurālistisku pieeju valodām un kultūrām (FREPA) skolotāji var izmantot jaunu studiju programmu veidošanā, īpašu uzmanību pievēršot plurilingvālas un starpkultūru kompetences attīstībai. 

Kontakts

Rita Kursīte, Valsts izglītības satura centrs (VISC), Vaļņu 2, LV-1050, Rīga, Latvija, rita.kursite@visc.gov.lv.

Inta Rimšāne, Rēzeknes Augstskola, +37164607177, Inta.Rimsane@rdc.lv

Citi kontakti un tīkli

DELA-NOBA: Developing the Language Awareness/Eveil aux langues Approach in the Nordic-Baltic Countries, Nordplus Horizontal 

Atbildīgais par lappuses saturu: Rita Kursīte, Valsts izglītības satura centrs (VISC), Vaļņu 2, LV-1050, Rīga, Latvija, rita.kursite@visc.gov.lv.

Sadarbībā ar: Inta Rimšāne, Inta.Rimsane@rdc.lv

Sazinieties ar savu kontaktpunktu