en  fr  de

FREPA in Czech Republic

This country page offers an overview about developments in Czech Republic and documents available in Czech. This page is only available in the country's language.

Rámec pro vícejazyčnost a mezikulturní kompetence ve vzdělávání

Národní stránka podává přehled o vývoji a tvorbě materiálu v českém jazyce a  materiálech dostupných v českém jazyce.

Informace o FREPA:

Co  je to FREPA? Jedná se o komplexní popis, jakož i konkrétní zavádění vícejazyčnosti a mezikulturních  schopností a prostředků do výuky prostřednictvím tzv. pluralitních  přístupů. V důsledku toho FREPA významně přispívá k dosažení vzdělávacích  cílů  navrhovaných Radou Evropy v oblasti jazyků a kultur.

Co rozumíme pojmem pluralitní přístupy? Termín pluralitní přístupy různých jazyků a kultur se týká didaktických přístupů, které zahrnují použití několika (nebo alespoň více než jednoho) jazyků současně v průběhu vyučovacího procesu. To kontrastuje s přístupy, které jsou nazývány singulární. Singulární přístupy se dotýkají pouze jednoho jazyka a jedné kultury. Více…… 

Komu je  FREPA určen? Rámec mohou využívat učitelé všech předmětů se zájmem o vícejazčnost a mezikulturní vzdělávání (například: školitelé, lektoři, tvůrci kurikula, autoři učebnic).

Co FREPA nabízí?

Proč jsou vícejazyčné přístupy a FREPA v českém jazyce?

Program si klade za cíl šířit nástroje, které byly vytvořeny v rámci projektu  FREPA (referenční rámec pro pluritivní metody a přístup k jazykům a kulturám včetně rozvíjení kompetencí žáků na jednotlivých úrovních). V rámci pluritního přístupu se žáci setkávají s jazykovou rozmanitostí. V současné době musí být žáci připraveni na požadavky stále více globalizovaného světa s jeho specifickými jazykovými a interkulturními požadavky. Takové přístupy umožňují efektivnější učení jazyků, protože se zaměřují na získání komplexních strategií, které mohou být použity pro individuální celoživotní učení jiných jazyků. Školy nemohou poskytnout všechny požadované jazyky, ale mohou podporovat rozvoj strategií k překonání jazykových a kulturních rozdílů.  

V České republice je, podobně jako v okolních zemích, téma multikulturalismu a mnohojazyčnosti je stále více a více aktuálnější. Učitelé jsou ve své každodenní práci častěji v kontaktu s žáky z různých kulturních prostředí. Systémová opatření spojená s tímto typem vzdělání stále ještě nepokryla potřeby praxe.  Projekt FREPA nabízí ze zkušenosti jiných zemí, ve kterých se podařilo realizovat praktická řešení, jako je například: Ve Švýcarsku nebo ve Španělsku.

Co FREPA nabízí?

FREPA nabízí především teoretickou bázi, strukturovaný rámec pro vícejazyčné a interkulturní učení. Touto formou poskytuje učitelům pomoci při tvorbě, pojímání a hodnocení kurikulárních materiálů a aktivit. FREPA umožňuje učitelům spojit si své učení s aktuálním stavem výzkumu mnohojazyčnosti. Rovněž může být základem pro tvorbu učebních plánů pro jazyk a CLIL.

FREPA nástroje 

v rozvoji