A framework of reference for pluralistic approaches

FREPA en meervoudige benaderingen in Nederland

Deze pagina geeft een overzicht van FREPA-ontwikkelingen in Nederland en materialen beschikbaar in het Nederlands.

Waarom Meervoudige benaderingen en FREPA in Nederland?

Nederland is een meertalig land met een grote verscheidenheid aan culturen. In het onderwijs wordt een verscheidenheid aan talen geleerd en gebruikt, door leerlingen uit een verscheidenheid van thuistalen, streektalen en culturen: Nederlands als schooltaal en als vak, Fries, vreemde talen, door leerlingen en docenten uit Nederlandstalige en anderstalige achtergronden. Zelden maar worden de meertalige achtergronden van leerlingen in het onderwijs gewaardeerd en benut. Zelden maar worden verschillen en overeenkomsten benoemd en gebruikt tussen de talen en culturen van de leerlingen. En zelden maar wordt bij Nederlands en de vreemde talen onderling gewerkt aan de ontwikkeling van taalvermogen, taalbeschouwing en intercultureel bewustzijn, en aan het gebruik daarvan bij andere vakken.

FREPA is een Europees beschrijvingskader voor meertalige en interculturele leerdoelen in het onderwijs. Door de talige en culturele verscheidenheid van de leerlingen en van het onderwijs zelf te benutten, ontstaat een leeromgeving waarin de ontwikkeling van het Nederlands, vreemde talen en intercultureel besef versterkt kan worden. Dit is een belangrijke stimulans voor het schoolsucces van alle leerlingen in alle vakken.

Voorbeelden van lesmaterialen in het Nederlands

De bronnenbank bevat enkele materialen in het Nederlands. In de komende tijd zullen meer materialen uit de Nederlandstalige context toegevoegd worden. 

Evenementen

Symposium Pluralistic Approaches to Languages and Cultures – Een meervoudige benadering van talen en culturen in het onderwijs - Woensdag 25 juni 2014, Hogeschool Inholland, OZW-gebouw, Amsterdam.
Het lectoraat Taaldidactiek en Onderwijs organiseert in samenwerking met het ECML (European Centre of Modern Languages) op woensdag 25 juni een symposium over het onderwerp vakoverstijgende taaldidactiek. Tijdens het symposium volgt u workshops over manieren waarop de meertalige achtergrond van leerlingen in het onderwijs benut kan worden, en manieren waarop talen in samenhang geleerd en onderwezen kunnen worden.
 

Contact 

Contactpersoon
Rick de Graaff; lector Taaldidactiek & Onderwijs; Hogeschool Inholland: rick.degraaff@inholland.nl

ECML activiteiten in Nederland: Onno van Wilgenburg, ECML contactpunt 

Verantwoordelijk voor de inhoud:
ECML Contactpunt, Onno van Wilgenburg

Auteur van deze pagina: Rick de Graaff, Hogeschool Inholland

Voeg uw materialen toe aan deze pagina! Neem contact op met contactpersoon.