Ein Referenzrahmen für plurale Ansätze
   zu Sprachen und Kulturen

Përqasjet REPA dhe plural në Shqipëri

Kjo faqe e vendit jep një pamje të përgjithshme të zhvillimeve në Shqipëri dhe të materialeve të disponueshme në gjuhën shqipe.

Qasjet shumëgjuhësore dhe CARAP-ALB në Shqipëri ? Përse ?

Arsimi është një prioritet dhe mësimi i gjuhëve të huaja një objektiv që synon krijimin e një politike të hapur ndaj shumëgjuhësisë në Shqipëri. Prirja është ofrimi i sa më shumë gjuhëve të huaja evropiane dhe rajonale, duke respektuar orientimet e Këshillit të Evropës për shumëgjuhësinë dhe shumëkulturën

FREPA-ALB është një dokument europian qe u rekomandohet politikëbërësve, ekspertëve të arsimit, trajnerëve të mësuesve, pedagogëve të universitetit dhe mësuesve të gjuhëve të huaja që të reflektojnë mbi rëndësinë e shumëgjuhësisë dhe shumëkulturës në vënd.

FREPA-ALB ofron mundësinë për të zbuluar dhe përshtatur qasjet shumëgjuhëshe dhe shumëkulturore nga universiteti në shkollë. Sistemi arsimor shqiptar ofron mundësinë që përmes strukturave të saj arsimore të lejojë përdorimin e FREPA-ALB dhe konceptet e saj në mësimin e gjuhëve të huaja evropiane, atyre rajonale dhe minoritare.

Shembujt e materialeve të mësimdhënies në gjuhën shqipe

(Baza e të dhënave në linjë përmban materiale mësimdhënëse në gjuhën shqipe. Madje, materiale për mësimdhënien lidhur me qasjet shumëgjuhësore janë botuar në këtë gjuhë.)
Po krijohet

Veprimtari

Po krijohet

Botime lidhur me CARAP-ALB në gjuhën shqipe

Po krijohet

Materiale, raporte për përvojën e CREPA-ALB

Po krijohet

Kontaktet 

Tatjana Vuçani 
Expert 
Pre-University Education Department
Ministry of Education and Science
ECML National Contact Point
E-mail: tatjana.vucani@mash.gov.al

Për më shumë dijeni mbi veprimtaritë e ECML në Shqipëri : Pika e kontaktit të ECML

Kontakte të tjera dhe rjete

Proff. Handromaqi Haloçi
Metodiste
Universiteti  Tiranës\ Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
E-mail: handromaqi@yahoo.fr

Pergjegjesia e permbajtjes: xxxxxxxxxxxxxxxxx Me pjesemarrjen e: xxxxxx Ploteso kete faqe ! Lidhu me personin e kontaktit.

Mjetet CARAP-ALB në gjuhën shqipe

Ju mund t’i konsultoni qoftë në anglisht ( klikoni në këndin Components sipër kësaj faqeje, ose në frëngjisht ( këndi Eléments) ose në gjermanisht, (këndi Instrumente).