Un cadre de référence pour les approches plurielles

FREPA ja kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta hyödyntävä lähestymistapa

Yleiskuvaus FREPAsta

Mikä FREPA on? FREPA tarjoaa kattavan kuvauksen ja käytännön esimerkkejä siitä, miten kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja niihin liittyviä osaamisalueita voidaan parhaiten kehittää opetuksessa. Näin ollen FREPA:n kautta pyritään saavuttamaan Euroopan neuvoston ehdottamat tavoitteet kieli- ja kulttuuritaidoissa.

Mitä tarkoitetaan monimuotoisilla lähestymistavoilla? Käsite viittaa didaktiseen toimintatapaan, jossa käytetään useampaa (kuin yhtä) kieltä tai kulttuuria tai näiden varianttia samanaikaisesti. Tätä voi verrata.

Kenen tulisi tietää FREPA:sta? Aineenopettajien, opettajankouluttajien, päättäjien, opetussuunnitelmien ja opinto-ohjelmien laatijoiden, oppikirjojen laatijoiden.

FREPA tarjoaa:

 • systemaattisen kuvauksen osaamisalueista ja voimavaroista (tiedot, taidot, asenteet), joita voi kehittää kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden näkökulmista.
 • verkossa olevan opetusmateriaalipankin
 • verkossa olevan opettajien koulutusmateriaalipaketin (opettajaksi opiskeleville tai täydennyskoulutukseen osallistuville)

Monikielisyyttä hyödyntävä lähestymistapa kieliin ja kulttuureihin 

Kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta hyödyntävällä lähestymistavalla tarkoitetaan didaktiikkaa, jossa otetaan opetuksessa käsiteltäväksi useita eri kielen tai kulttuurin variaatioita samaan aikaan, Tätä voi verrata //  perinteisempään lähestymistapaan, jossa yhtä kieltä tai kulttuuria käsitellään muista kielistä ja kulttuureista erillisenä, omana yksikkönään. Tällaisia lähtökohdiltaan yksikielisiä (tai –kulttuurisia) menetelmiä suosittiin etenkin silloin, kun strukturaalisia, ja myöhemmässä vaiheessa niin kutsuttuja kommunikatiivisia, metodeja vielä kehiteltiin, ja kieltenopetuksessa pyrittiin välttämään kaikenlaista kääntämistä tai äidinkieleen nojautumista.

Viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana on kieltenopetuksessa syntynyt neljä kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta hyödyntävää lähestymistapaa. 

Mitä ovat osaamisalueet ja voimavarat?

Käsite osaamisalue tarkoittaa tässä seuraavaa:

  • osaamisalueet liittyvät tilanteisiin, monimuotoisiin tehtäviin, joilla on sosiaalinen ulottuvuus. Näin ollen osaamisalueet ovat tilannesidonnaisia ja niillä on sosiaalista merkitystä;
  • ne ovat kokonaisuuksia, jotka eroavat haastavuudeltaan:
  • niissä suoriutuminen edellyttää osallistujalta erilaisia yksilöllisiä voimavaroja (resursseja), jotka perustuvat yksilön tietoihin, asenteisiin ja taitoihin sekä ulkoisia tekijöitä (resursseja), joita ovat esimerkiksi sanakirjat, viestin välittymisen kanavat jne.

FREPA:n osaamisalueisiin ja voimavaroihin liittyvät kuvaukset voidaan jakaa pääasiallisesti kahteen eri luokkaan:

 1. kyky/taito tulla toimeen kielellisesti ja kulttuurisesti itselle hiukan vieraammassa toimintaympäristössä
 2. kyky/taito rakentaa ja kehittää itselleen kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoisia toimintatapoja

FREPA pyrkii osoittamaan, mitä voimavaroja voidaan kehittää kunkin osaamisalueen kautta. Voimavarat esitetään kuvaimien (descriptors) kautta.

Voimavarat (tiedot, asenteet, taidot):

Käsitteellä voimavarat viitataan yleensä henkilön yksilöllisiin voimavaroihin

Yksilöllisiä voimavaroja (aivan kuten ulkoisten voimavarojen hyödyntämistä, muttei kuitenkaan osaamisalueita) voidaan kehittää tilanteissa tai tehtävillä, jotka ovat ainakin osittain kontekstiin sitomattomia.

Osaamisalueisiin viitataan pääsääntöisesti sosiaalisen kielenkäytön tilanteissa/tarpeissa, kun taas voimavarat tuntuvat liittyvän enemmänkin kognitiiviseen (kehitys) psykologiaan.

Näin ollen nimenomaan osaamisalueista   on kysymys silloin, kun pyritään suoriutumaan jostakin tehtävästä. Voi kuitenkin olla, että yksilö pystyy tiettyyn pisteeseen asti tunnistamaan ja luettelemaan omat voimavaransa ja niiden tason. Myös koulutuksessa keskitytään enemmän niihin.

Mistä FREPA-kuvaimet löytyvät?

Kuvaimet löytyvät eri tavoin ja eri kielillä:

 • tältä sivustolta hypertekstinä, jolloin niiden selaaminen on yksinkertaisempaa. 
  Ne ovat saatavilla joko englanniksi (klikkaa tämän sivun yläreunassa olevaa välilehteä otsikolla Descriptors), tai ranskaksi (Descripteurs), tai saksaksi (Deskriptoren).
 • asiakirjasta nimeltä FREPA – Competences and resources     
  Katso tämän sivun yläreuna, välilehti otsikolla Components (englanniksi) / Éléments (ranskaksi) / Instrumente (saksaksi) 
 • tältä sivustolta kokonaisuuden alla otsikolla FREPA – Tables of descriptors across the curriculum. Myös täällä kuvaimet näkyvät hypertekstinä mutta siten, että ne voi samalla sijoittaa graafisesti oppijan opetussuunnitelmaan.
  Ks. tämän sivun yläreuna, välilehti otsikolla Components (englanniksi) / Éléments (ranskaksi) / Instrumente (saksaksi) 

Materiaalipankki 

FREPA-materiaalipankki –palvelusta löytyy opetusmateriaaleja, joissa käsitellään kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta

Tämän useita eri kieliä sisältävän kokoelman tarkoitus on auttaa opettajaa löytämään luokkaansa aktiviteetteja, joiden avulla voidaan kehittää oppilaiden voimavaroja kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden alueella tietopohjan, asenteiden tai taitojen kehittämisen kautta. Kaikissa tarjolla olevissa materiaaleissa viitataan suoraan voimavarakuvaimiin siten, kuin ne ovat löydettävissä FREPA:sta. 

Materiaalipankkiin pääsee joko englanninkielisen (välilehtiotsikko Teaching materials) tai ranskankielisen palvelun (Matériaux didactiques) kautta.

Alla joitakin esimerkkejä tarjolla olevista materiaaleista suomeksi.

 

Materiaalipankissa olevat opetusmateriaalit

Netissä oleva koulutusmateriaali on tarkoitettu opettajille (ja opettajankouluttajille), jotka haluavat itsenäisesti opiskella FREPA-materiaalien käyttöä. Materiaaleja voi käyttää joko oppitunnin valmisteluvaiheessa tai luokassa.

Koulutusmateriaali koostuu neljästä eri moduulista:

0. FREPA Discovery module (FREPA:n lähtökohdat) 

Moduulin tarkoitus on asettaa materiaalin käyttäjä itse oppijan asemaan ja ohjata pohtimaan, mitä monimuotoisuudella tarkoitetaan silloin, kun siitä puhutaan kieli- tai kulttuurikontekstissa. Lisäksi käyttäjä tutustuu FREPA:n tarjoamiin välineisiin.

1. FREPA and educational language policies (FREPA ja kielikoulutuspolitiikka)

Moduulissa keskitytään pohtimaan, miten kieliammattilaiset sijoittavat FREPA:n nykypäivän kieltenopetukseen tai –oppimiseen, etenkin siitä näkökulmasta, missä määrin pystytään vastaamaan opetukselle asetettuihin tavoitteisiin.

2. FREPA as an instrument in challenging pedagogical situations (FREPA:sta apua pedagogisesti haasteellisiin tilanteisiin)

Moduulissa esitellään, miten opettaja voi käyttää FREPA:a ja kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta korostavaa lähestymistapaa konkreettisena apukeinona tilanteissa, joihin koulussa ja opetuksessa nykyisin enenevissä määrin joudutaan.

3. FREPA as an instrument to develop classroom projects (FREPA:n soveltaminen projektityöskentelyyn)

Moduulissa esitellään, miten FREPA:a ja kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta voi soveltaa koulun tai luokan projekteihin, joihin liittyy kieli- tai kulttuurirajat ylittävä ulottuvuus.

Koulutusmateriaaleihin pääsee joko englanninkielisen (välilehtiotsikko Teaching materials) tai ranskankielisen palvelun (Matériaux didactiques) kautta.