A framework of reference for pluralistic approaches

El MAREP i els enfocaments plurals de les llengües i les cultures

Visió general del MAREP

En què consisteix el MAREP? El MAREP consisteix en una descripció comprensiva de les competències i dels recursos plurilingües i interculturals que millor es poden desenvolupar a través dels enfocaments plurals de les llengües i les cultures. En aquest sentit, el MAREP contribueix de manera significativa a la consecució dels objectius fixats pel Consell d’Europa pel que fa a les llengües i les cultures.

Que són els “enfocaments plurals de les llengües i les cultures”? Els “enfocaments plurals de les llengües i les cultures” comprenen tots aquells plantejaments didàctics que es duen a la pràctica a través d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que impliquen alhora diverses (o al menys més d’una) varietats lingüístiques i culturals.

A qui va adreçat el MAREP? El MAREP va adreçat molt especialment a tots els docents, siguin de la matèria que siguin, que estiguin interessats en l'educació plurilingüe i intercultural; formadors de professors; persones responsables de prendre les decisions, tècnics especialitzats en el disseny de programes educatius i de formació, autors dels llibres de text.

Quin és el contingut del MAREP?

 • Una llista completa de totes aquelles competències i recursos, expressats en termes de sabers, saber fer i saber ser, que es consideren necessaris per al desenvolupament de les competències plurilingües i interculturals.
 • Una base de dades amb materials didàctics en línia.
 • Una maleta de recursos per a la formació del professorat (inicial o continuada).

Els enfocaments plurals de les llengües i les cultures

Els “enfocaments plurals de les llengües i les cultures” comprenen tots aquells plantejaments didàctics que es duen a la pràctica a través d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que impliquen alhora diverses (o al menys més d’una) varietats lingüístiques i culturals.

El concepte “enfocaments plurals” s’oposa al d’”enfocaments singulars”, on l’únic objecte d’atenció en el seu plantejament didàctic és una llengua o una cultura determinada, considerada aïlladament. Els enfocaments “singulars” van ésser particularment valorats en el moment que varen desenvolupar-se els mètodes estructurals, i posteriorment els enfocaments comunicatius, quan s’evitava qualsevol traducció o referència a la llengua primera en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

Durant els darrers trenta anys, la didàctica de la llengua ha contemplat el sorgiment de quatre enfocaments plurals diferents:

Competències i recursos

Entenem el terme competència de la manera següent:

 • les competències estan relacionades amb situacions, integrades per un nombre de tasques complexes que tenen una transcendència social. En aquest sentit estan contextualitzades i acompleixen una funció social;
 • les competències són unitats que tenen un grau de complexitat relativa;
 • les competències mobilitzen diferents recursos interns (consistents, generalment, en sabers, saber fer i saber ser) i recursos externs (diccionaris, mediadors, etc.)

El MAREP contempla essencialment dos àmbits de competència diferents:

 1. La competència en la gestió de la comunicació lingüística i cultural en un context d'alteritat;
 2. La competència en la construcció i el desenvolupament d'un repertori lingüístic i cultural plural.

El MAREP identifica els recursos que es mobilitzen a través d’aquestes competències. Aquests recursos es presenten sota la forma de descriptors.

Generalment, en el MAREP s'utilitza el terme recursos per referir-se als recursos interns.

De vegades, els "recursos" s’anomenen habilitats, disposicions, coneixements o, fins i tot, components. S’ha decidit mantenir el terme "recursos" –tot i que no és un terme massa comú- perquè és el que té menys connotacions.

Els recursos interns –així com l’ús dels recursos externs- es poden adquirir a partir de situacions i tasques parcialment descontextualitzades. Aquest no és el cas, però, de les competències, que es desenvolupen a través de situacions i tasques contextualitzades.

Les competències s’inscriuen, sobretot, en el domini de l’ús social i de les necessitats, mentre que els recursos pertanyen al domini de les capacitats cognitives (i del desenvolupament). D’acord amb aquest punt de vista, les competències només es posen en joc per resoldre una situació problema o quan es realitza una tasca en situació.

No obstant això, és probable que, fins a cert punt, en la pràctica educativa sigui possible aïllar, enumerar i definir en termes de domini i d'ensenyament els recursos mobilitzats per aquestes competències. 

Accés al llistat de descriptors del MAREP

Els descriptors del MAREP es poden consultar de diverses maneres i en diferents llengües:

 • Els descriptors es presenten en aquest lloc web utilitzant un format d’hipertext que en facilita la consulta.
  Podeu consultar els descriptors en anglès (cliqueu sobre la pestanya Descriptors al principi d’aquesta pàgina), en francès (cliqueu sobre la pestanya Descripteurs) o en alemany (cliqueu sobre la pestanya Deskriptoren)
 • Els descriptors formen part del document MAREP – Competències i recursos
  Vegeu clicant sobre les pestanyes Components (en anglès), Éléments (en francès) o Instrumente (en alemany) que trobareu a l’inici de la pàgina.
 • Els descriptors també es poden consultar en línia a través del document MAREP – Taules de descriptors a través del currículum, que es presenta en format d’hipertext, i afegeix una representació gràfica addicional que situa cada element de les taules en el currículum de l’alumne
  Vegeu clicant sobre les pestanyes Components (en anglès), Éléments (en francès) o Instrumente (en alemany) que trobareu a l’inici de la pàgina.

Materials didàctics 

A través d’aquesta pàgina web, el  MAREP posa a disposició una col·lecció de diversos materials didàctics que s’inscriuen en el marc dels enfocaments plurals de les llengües i les cultures.

Aquesta col·lecció de materials, que inclou entrades en llengües diferents, dóna accés a tot un ventall d’activitats d’aprenentatge concebudes per ajudar els alumnes a adquirir i dominar els sabers, saber fer i saber ser que el MAREP presenta sota la denominació de recursos i que poden ser desenvolupats a través dels enfocaments plurals. Tots els materials que es proposen es refereixen explícitament als descriptors dels recursos tal i com figuren en el MAREP.

Aquest recull de materials didàctics es pot consultar en anglès (cliqueu sobre la pestanya Teaching materials al principi d’aquesta pàgina) o en francès (cliqueu sobre la pestanya Matériaux didactiques).

Properament també podreu trobar alguns exemples de materials didàctics en català. 

 

Maleta de recursos per a la formació del professorat

La maleta de recursos per a la formació del professorat està disponible a través d’aquesta pàgina web  per a professors (i formadors de professors) que vulguin formar-se d’una manera autònoma en els enfocaments plurals i l’ús dels materials que formen part del MAREP. Els materials poden ser utilitzats pels formadors en la preparació i en el desenvolupament de les sessions de formació.

La maleta de recursos per a la formació del professorat està integrada per 4 mòduls formatius:

Mòdul 0. Descoberta del MAREP 

L’objectiu d’aquest mòdul és que els participants descobreixin els enfocaments plurals, la seva relació amb el desenvolupament de la competència plurilingüe i pluricultural i les eines que proposa el MAREP, a través de la realització d’una activitat com a alumnes.

Mòdul 1. El MAREP i les polítiques lingüístiques educatives 

Aquest mòdul permet que els professionals de l’ensenyament de llengües puguin situar el MAREP en el context de les tendències actuals pel que fa a l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües a l’escola, especialment en relació als objectius educatius.

Mòdul 2. El MAREP com a instrument en el disseny de situacions d’ensenyament i aprenentatge

Aquest mòdul ajuda els professors a utilitzar el MAREP i els enfocaments plurals d’una manera pràctica, perquè puguin fer front a algunes dificultats relacionades amb l’ensenyament o amb aspectes pedagògics generals que és probable que trobin en la seva pràctica quotidiana.

Mòdul 3. El MAREP com a instrument per desenvolupar projectes a l’aula 

L’objectiu d’aquest mòdul consisteix en donar suport als professors en la utilització del MAREP i dels enfocaments plurals a l’hora de dissenyar i implementar projectes d’aula o d'escola que impliquin altres llengües i altres cultures.

La maleta de recursos per a la formació del professorat es pot consultar en anglès (cliqueu sobre la pestanya Teaching materials al principi d’aquesta pàgina) o en francès (cliqueu sobre la pestanya Matériaux didactiques).