en  fr  de

FREPA in Albania

This country page offers an overview about developments in Albania and documents available in Albanian. This page is only available in the country's language.

Kuadri i Referencave të Qasjeve Shumëgjuhëshe (CARAP-ALB)

Kjo faqe e vendit jep një pamje të përgjithshme të zhvillimeve në Shqipëri dhe të materialeve të disponueshme në gjuhën shqipe..

Vështrim i përgjithshëm i CARAP -ALB:

Përse bëhet fjalë ?  Bëhet fjalë për përshkrimin sistematik  të zbatimit të aftësive dhe të burimeve shumëgjuhësore dhe shumëkulturore që CARAP-ALB lejon të zhvillohen në mësim. Nga ky fakt, CARAP-ALB kontribuon në mënyrë domethënëse që të arrihen objektivat edukativë të rekomanduara nga Këshilli i Europës në fushën e gjuhëve dhe kulturave.

Cilat quhen Qasje shumëgjuhësore ?  Qasje shumëgjuhësore të gjuhëve dhe kulturave quhen ato qasje didaktike që zbatojnë veprimtari të mësimdhënies/nxënies të cilat kërkojnë në të njëjtën kohë  shumë (= më shumë se një ) varietete gjuhësore dhe kulturore. Ne i vëmë ato ballë për ballë me… Më shumë informacion …..

Kush duhet ta njohë CARAP-ALB?  Mësues të të gjitha lëndëve që interesohen për formimin shumëgjuhësor dhe shumëkulturor të nxënësve, Trainere dhe trainerë të mësuesve, përgjegjës edukativë, të kurrikulave dhe të materialeve të mësimdhënies..

Ajo ç’ka CARAP-ALB propozon është :
• Një përshkrim sistematik i aftësive dhe burimeve ( njohuritë, qëndrimet dhe  aftësitë) që duhet të zhvillohen në perspektivën e edukimit shumëgjuhësor e shumëkulturor…  Më shumë informacion …..
• Një bazë të dhënash në linjë që furnizon materiale didaktike 
• Një dosje për trajnimi për mësuesit (në formim fillestar apo të vazhdueshëm) 

Qasjet shumëgjuhësore dhe CARAP-ALB në Shqipëri ? Përse ?

Arsimi është një prioritet dhe mësimi i gjuhëve të huaja një objektiv që synon krijimin e një politike të hapur ndaj shumëgjuhësisë në Shqipëri. Prirja është ofrimi i sa më shumë gjuhëve të huaja evropiane dhe rajonale, duke respektuar orientimet e Këshillit të Evropës për shumëgjuhësinë dhe shumëkulturën.

FREPA-ALB është një dokument europian  qe u rekomandohet politikëbërësve, ekspertëve të arsimit, trajnerëve të mësuesve, pedagogëve të universitetit dhe mësuesve të gjuhëve të huaja që të reflektojnë mbi rëndësinë e shumëgjuhësisë dhe shumëkulturës në vënd.

FREPA-ALB ofron mundësinë për të zbuluar dhe përshtatur qasjet shumëgjuhëshe dhe shumëkulturore nga universiteti në shkollë. Sistemi arsimor shqiptar ofron mundësinë që përmes strukturave të saj arsimore të lejojë përdorimin e FREPA-ALB  dhe konceptet e saj në mësimin e gjuhëve të huaja evropiane, atyre rajonale dhe minoritare.

Mjetet CARAP-ALB në gjuhën shqipe

(Mjetet CARAP-ALB të mëposhtëme janë përkthyer në gjuhën shqipe (shikoni lidhjet në kolonën e majtë): )
Po krijohet
Ju mund t’i konsultoni qoftë në anglisht ( klikoni në këndin Components sipër kësaj faqeje, ose në frëngjisht ( këndi Eléments) ose në gjermanisht, (këndi Instrumente).

Shembujt e materialeve të mësimdhënies në gjuhën shqipe

(Baza e të dhënave në linjë përmban materiale mësimdhënëse në gjuhën shqipe. Madje, materiale për mësimdhënien lidhur me qasjet shumëgjuhësore janë botuar në këtë gjuhë.)
Po krijohet

Veprimtari

Po krijohet

Botime lidhur me CARAP-ALB në gjuhën shqipe

Po krijohet

Materiale, raporte për përvojën e CREPA-ALB

Po krijohet

Kontaktet 

Tatjana Vuçani 
Expert 
Pre-University Education Department
Ministry of Education and Science
ECML National Contact Point
E-mail: tatjana.vucani@mash.gov.al

Për më shumë dijeni mbi veprimtaritë e ECML në Shqipëri : Pika e kontaktit të ECML

Kontakte të tjera dhe rjete

Proff. Handromaqi Haloçi
Metodiste
Universiteti  Tiranës\ Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
E-mail: handromaqi@yahoo.fr

Pergjegjesia e permbajtjes: xxxxxxxxxxxxxxxxx Me pjesemarrjen e: xxxxxx Ploteso kete faqe ! Lidhu me personin e kontaktit