en  fr  de

FREPA in Lithuania

This country page offers an overview about developments in Lithuania and documents available in Lithuanian. This page is only available in the country's language.

Kodėl kompetencijos ir ištekliai?

Kompetencijos turi būti suprantamos taip:

kompetencijos yra siejamos su situacijomis, su sudėtingomis socialiai aktualiomis užduotimis, skirtomis asmens socialinėms funkcijoms lavinti;
užduotys sudarytos laipsniško sudėtingumo tvarka;
jos pasitelkia įvairius žmogaus vidinius išteklius (pagrinde, žinių, nuostatų ir gebėjimų visumą)  ir  išorinius išteklius (žodynus, tarpininkaujančius asmenis ir t.t.).
KKPMMM pateikiami kompetencijų ir išteklių deskriptoriai (aptartys) iš esmės apibūdina dvi kompetencijų sritis:

1. Kompetenciją valdyti lingvistinę ir kultūrinę komunikaciją kitoniškumo kontekste;
2. Kompetenciją konstruoti ir plėtoti kalbų ir kultūrų pliuralistinį repertuarą.

Ištekliai (žinios, nuostatos ir gebėjimai):

Terminas ištekliai pagrinde yra vartojamas vidiniams ištekliams apibūdinti

Vidiniai ištekliai (taip,  kaip ir išoriniai, tačiau ne kompetencijos) gali būti ugdomi per situacijas/užduotis, kurios bent iš dalies  neatitinka konteksto.

Kompetencijos daugiausiai yra priskiriamos socialinio vartojimo ar socialinių poreikių sričiai, tuo tarpu, ištekliai yra daugiau sietini su kognityvine (ir raidos) psichologija. Laikantis šio požiūrio galima teigti, kad, kai asmuo įsitraukia į užduotį, jo ugdymo(si) stadija pasiekia kompetencijų lygmenį. Tačiau, būtent išteklius ir galima tam tikru mastu išskirti ir išvardinti, apibrėžiant jų meistriškumą ir daromą pažangą edukacinėje praktikoje.

Prieiga prie KKPMMM  deskriptorių sąrašų

Deskriptoriai yra pateikiami keliais variantais, ir yra išversti į skirtingas kalbas

Šiame tinklalapyje jie yra pateikiami naudojant hiperteksto formatą, taip palengvinant vizualią paiešką.
Deskriptorius galite matyti anglų (spustelėjus užrašą Descriptors šio puslapio viršuje, arba prancūzų (Descripteurs), arba vokiečių (Deskriptoren) kalbomis

Jie yra dokumento KKPMMM – Kompetencijos ir ištekliai dalis 

Žiūrėkit po užrašu Components (anglų kalba) / Éléments (prancūzų kalba) / Instrumente (vokiečių kalba) šio puslapio viršuje.
Žiūrėkite versiją, pateiktą lietuvių kalba, dešiniajame lange

Deskriptorius taip pat galima rasti internetiniame puslapyje KKPMMM programų deskriptorių lentelės per hipertekstą. Čia pristatoma skirtinga jų grafinė pateiktis, apibūdinanti  kiekvieną elementą mokinio programos lentelėje.