en  fr  de

FREPA in Albania

This country page offers an overview about developments in Albania and documents available in Albanian. This page is only available in the country's language.

Baza e të dhënave për materialet e mësmidhënies

Baza e të dhënave CARAP-ALB – Materiale didaktike në linjë, propozon materiale didaktike lidhur me qasjet shumëgjuhëshe të gjuhëve dhe kulturave.

Qëllimi i këtij seti materialesh didaktike të propozuara në gjuhë të ndryshme dhe të lehtësojë futjen e mësuesve në dokumenta pedagogjike të cilat do t’u mundësojnë zbatimin në klasë të veprimtarive që synojnë të ndihmojnë nxënësit të përvetësojnë njohuritë, të qënët dhe shprehitë e listuara në kuadrin e references si « burime » që mund të zhvillohen nëpërmjet qasjeve shumëgjuhëshe. Të gjitha materialet didaktike të propozuara u referohen qartësisht përshkruesve të burimeve të references CARAP-ALB. 

Baza e të dhënave mund të konsultohet qoftë në anglisht (këndi Teaching materials sipër kësaj faqeje) qoftë në frëngjisht ( këndi Matériaux didactiques).

Ju dom të gjeni më poshtë, në faqen kryesore shëmbuj të materialeve në Shqip.

Po krijohet