en  fr  de

FREPA in Poland

This country page offers an overview about developments in Poland and documents available in Polish. This page is only available in the country's language.

Dlaczego kompetencje i zasoby?

Pod pojęciem kompetencji należy rozumieć:

 • kompetencje związane z konkretną sytuacją i ze złożonymi zadaniami o trwałym społecznym wymiarze; kompetencje istnieją zatem w jakimś kontekście i pełnią pewną funkcję społeczną;
 • mają  relatywnie złożoną strukturę;
 • odwołują się do różnych zasobów wewnętrznych związanych z wiedzą, umiejętnościami i postawami oraz do zasobów  zewnętrznych (słowniki, pośrednicy, etc…).

Kompetencje i zasoby opisane w FREPA odnoszą się zasadniczo do dwóch  poziomów kompetencji:

 1. kompetencji zachowania elastyczności w zmieniającym się kontekście językowym i kulturowym;
 2. kompetencji tworzenia i wzbogacania słownictwa  oraz rozwijania umiejętności kulturowych.

FREPA opisuje umiejętności nabyte poprzez kompetencje. Umiejętności przedstawione zostały w formie wyznaczników biegłości.

Zasoby – wiedza, umiejętności, postawy:

Określenie „zasoby” jest powszechnie stosowane w FREPA dla zdefiniowania „zasobów wewnętrznych”. „Zasoby” zwane są też zdolnościami, skłonnościami, wiedzą lub postawami.

Zdecydowano się na stosowanie terminu „zasoby” chociaż nie jest on zbyt popularny – wywołuje najmniejszą ilość skojarzeń.

Zasoby wewnętrzne, podobnie jak Zasoby zewnętrzne, ale nie kompetencje, mogą być jednakże wykorzystywane w procesie nauczania i  w sytuacjach lub działaniach w przynajmniej częściowo innym kontekście.

Kompetencje zasadniczo postrzegane są jako pochodne sytuacji i potrzeb społecznych, podczas gdy zasoby wydają się raczej należeć do zjawisk z dziedziny psychologii poznawczej (i rozwojowej). W rzeczywistości  to właśnie kompetencje odgrywają kluczową rolę w realizacji  wszelkich zadań.

Jednakże prawdopodobne jest, że to właśnie zasoby nabyte dzięki kompetencjom mogą być do pewnego stopnia wyodrębnione i wymienione oraz zdefiniowane w kontekście opanowania i stosowania ich w praktyce edukacyjnej.

Dostęp do listy wyznaczników biegłości Systemu opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur (FREPA)

Dostęp do wyznaczników biegłości można uzyskać na różne sposoby i w różnych językach:

 • Można do nich wejść z niniejszej witryny, gdzie dostępne są jako hipertekst.
  Wyznaczniki biegłości dostępne są w języku angielskim (zakładka Descriptors na górze witryny), bądź w języku francuskim (zakładka Descripteurs) lub też w języku niemieckim (zakładka Deskriptoren)
 • Wyznaczniki biegłości  stanowią część FREPA – Kompetencje i zasoby.
  Należy wejść w zakładkę Components (język angielski)/Éléments (język francuski)/ Instrumente (język niemiecki) na górze witryny.
 • Wyznaczniki biegłości dostępne są również w wersji elektronicznej  w dokumencie FREPA – Zasoby w procesie  uczenia się – w postaci hipertekstu, ale także w formie graficznej obrazującej wagę każdego wyznacznika biegłości  na danym etapie nauczania.
  Dostępne w zakładce Components (w języku angielskim) /Éléments (w języku francuskim) / Instrumente (w języku niemieckim)  w górnej części witryny.